संपर्कात राहण्यासाठी
 • नोंदणीकृत कार्यालय:
  ए २०३ एक्सेल हाउस, रोड क्र.१३, जे. व्ही. पी. डी जुहु, मुंबई- ४०००४९
 • फोन.:
  ०२२ २६२०८९५४ / २६२०००३९ / २६७००१५१

 • प्रशासकीय कार्यालय:
  ६०९, गोल्डन चेंबर न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई -४०००५३
 • फोन.:
  ०२२ ६७२३७७७७ / ०९९६७११८२०९

 • ई-मेल:
  dspmskt@dpmsktrust.org / dspmskt@gmail.com
अभिप्राय
* चौफुली दर्शवलेल्या ठिकाणी आपली माहिती भरणे आवश्यक आहे याची कृपया नोंद घ्यावी